حسابرسی و اهداف آن چیست؟

حسابرسی جیست

حسابرسی چیست؟

 1. هرگونه رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارك حسابداري
 2. بررسي مستقل ترازنامه و صورت سود و زيان و اسناد و دفاتر حسابداري
 3. بررسي تحليلي حساب ها و مشاهده شخص حسابرس از سازمان مربوطه
 4. بررسي تحليلي صورت هاي مالي و اسناد و دفاتر حسابداري و ساير مدارك مرتبط با صورت هاي مالي.

 

با ٤ تعريف از حسابرسي اشنا شديم اما گزينه ٤تعريف حسابرسي را بطور كامل بيان نموده است.

 

نقش اعتباردهی حسابرسی:

دليل اصلي وجود حرفه حسابرسي مستقل، وظيفه اعتباردهي آن است.
اعتبار دادن به صورت های مالي، به معناي ايجاد اطمينان از مطلوبيت ارائه و قابليت اتكاي آنها مي باشد.

 

حسابرسی چیست
حسابرسی چیست

 

هدف از حسابرسی صورتهاي مالی اصلا چيست؟

هدف حسابرسی صورت هاي مالی اين است كه حسابرس بتوانددرباره اينكه آيا صورتهاي مالي از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري تهيه شده است يا خير اظهار نظر كند.
هدف حسابرس در سالهاي قبل از قرن بيستم، كشف تقلب بود.
اما در نيمه اول قرن بيستم هدف حسابرسي ارائه تصويري مطلوب از وضعيت مالي است.

 

حال با انواع حسابرسان آشنا می شويم:

 1. حسابرسان مستقل
 2. حسابرسان داخلي
 3. حسابرسان ديوان محاسبات
 4. مميزان دارايي (كارشناسان ارشدمالياتي)
 5. بازرس قانوني

اهداف حرفه حسابرسی چيست؟

 1. دستيابي به بهترين اصول و ضوابط
 2. تامين منافع عمومي
 3. اجراي عمليات در بالاترين سطح ممكن بر اساس اصول و ضوابط حرفه اي

 

مسئوليت قانونی حسابرسان


بطور كلي حسابرسان در قبال دو دسته اشخاص مسئول مي باشند.


١.صاحبكاران:


اشخاصي كه حسابرس را در جهت انجام حسابرسي دعوت كرده اند تا به دفاتر، اسناد و صورتهاي مالي واحد اقتصادي رسيدگي نمايند.
در واقع حسابرس مستقل در نقش يك پيمانكار مستقل عمل ميكند و خدمات خاصي كه توسط حسابرسان ارائه خواهد شد ترجيحا بايد در قرارداد حسابرسي شرح داده شود.

 

٢.اشخاص ثالث:


منظور اشخاص حقيقي و حقوقي كه بمنظور تصميم گيري هاي مالي خود به گزارش حسابرسي اتكا مي كنند.
مانند: بانكها، سرمايه گذاران.

 

اجزای ترازنامه
اجزای ترازنامه

 

مواردی كه حسابرسان نسبت به آنها مسئول هستند:

 1. مسئوليت حسابرس در كشف اشتباهات و تخلفات
 2. مسئوليت حسابرس نسبت به خدمات حسابرسي و حسابداري
 3. مسئوليت حسابرس نسبت به ارائه خدمات مشاوره مالياتي

 

در اينجا با چنداصطلاح پركاربرد در حسابرسی آشنا مي شويم.

سهل انگاری :
عبارتست از انجام ندادن وظايف بر طبق استانداردهاي حرفه اي يا اعمال نكردن مراقبتهاي حرفه اي.
رعايت مراقبت حرفه اي در برابر هرگونه ادعاي عملكرد نادرست دفاع كامل است و احتمال بروز هرگونه كوتاهي يا از قلم افتادگي را منتفي ميكند.

قصور :
عبارتست از نبود كمترين دقت، كه نشانه اي از بي توجهي كامل فرد نسبت به مسئوليت هاي حرفه اي خود و استانداردهاي پذيرفته شده حسابرس است.هنگاميكه رسيدگي هاي يك موسسه حسابرسي طبق استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي انجام شده باشد، نبايد موسسه حسابرسي را مسئول كشف نكردن اشتباهات و تخلفات موجود دانست.

تقلب :
اقدامات آگاهانه بمنظور زيان رساندن به طرف مقابل و ارائه نادرست يك واقعيت است.

اشتباه :
منظور از اشتباه خطاهاي غير عمدي (سهوي) در صدور اسناد حسابداري و تهيه و تنظيم دفاتر حسابداري مي باشد.
مثال: كاربرد نادرست اصول حسابداري ، اشتباهات دفتري.

معادل تقلب :
درست مثل تقلب است با اين تفاوت كه اين تحريف با قصد فريب دادن ديگران نيست و آگاهي از وجود تحريف در صورتهاي مالي وجود ندارد.

 

مسئوليت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه چيست؟


مسئوليت اصلي پيشگيري و كشف تقلب و اشتباه با حسابرس نيست،
بلكه بعهده مديريت واحد مورد رسيدگي مي باشد. تحريف در صورتهاي مالي مي تواند از تقلب يا اشتباه ناشي شود.
وجه تمايز بين اشتباه و تقلب ،عمدي يا غير عمدي بودن آن است و هنگاميكه رسيدگي هاي حسابرسان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده باشد، نبايد حسابرسان را مسئول كشف نكردن اشتباهات و تخلفات موجود دانست.

 

موسسه حسابرسي چيست؟


موسسه اي است كه بمنظور انجام خدمات حسابرسي ،بازرسي قانوني و ساير خدمات تخصصي و حرفه اي، توسط حداقل سه نفر حسابدار رسمي شاغل بعنوان شريك، تحت عنوان موسسه انتفاعي غيرتجاري تشكيل ميشود.

تشكيلات سازمانی موسسات حسابرسی كدامند؟


١.شركا (شريك)
٢.مديران
٣.سرپرستان
٤.حسابرسان ارشد
٥.حسابرسان
٦.كمك حسابرسان (كارورزان)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *